Verslagen periode 4

HVO

GVO

GVO kleuters

Verslagen periode 3

Via onderstaande linkjes kunt u zien waar er bij het thema "Met andere ogen kijken" aan gewerkt is bij respectievelijk HVO en GVO.

HVO

GVO

GVO 2

Verslagen periode 2

Via onderstaande linkjes kunt u de verslagen lezen van de HVO en GVO lessen.

HVO

GVO

Verslagen periode 1

Via de onderstaande linkjes kunt u verslagen lezen van de Hallo Wereld lessen HVO en GVO. Ook kunt u door de leerlingen gemaakte presentaties bekijken.

HVO

GVO

Presentatie groep 8

Presentatie kleuters

Uitslag enquete

Via de onderstaande link kunt u de uitslag lezen van de enquete over "Hallo Wereld".

Uitslag

Actviteiten tot nu toe

De afgelopen periode is gewerkt aan de volgende thema's:

HVO

HVO 2016

GVO

GVO2016

Afsluiting schooljaar

Het is alweer bijna vakantie. Tijd om de balans op te maken van wat er allemaal gedaan is het afgelopen jaar tijdens de HVO en GVO lessen. In de onderstaande linkjes kunt u lezen wat er in de verschillende groepen gedaan is.

Groep 4 HVO

Groep 6 HVO

Groep 8 HVO

GVO

Wie ben ik?

Deze week is het eerste thema van Hallo Wereld, wie ben ik?, afgesloten. Voor een verslag over hoe de lessen verlopen zijn en meer informatie kunt u op onderstaande linkje klikken.

HVO lessen

GVO lessen

Opening HVO/GVO pilot

Op donderdag 8 januari hebben wij ons HVO/GVO project feestelijk geopend met een lied en een dansje.

We hebben samen het lied gezongen, waarna er een toespraak was van Ans Weterings, de bovenschoolsdirecteur. Vervolgens hebben we nogmaals het lied uit volle borst gezongen en lekker meegedanst.

Voor foto's klikt u hier
Voor een video van het lied klikt u hier of hier

HVO GVO

Beste ouders, verzorgers,

Zoals u waarschijnlijk weet start onze school in januari met het project “Hallo Wereld”.

In deze brief willen wij u informeren over de achtergrond van dit project en hoe dit er uit komt te zien.

De Arembergschool is aangesloten bij stichting Op Kop, het openbaar basisonderwijs in de gemeentes Steenwijkerland en Zwartewaterland. Op Kop telt in totaal 20 scholen en op al die scholen wordt aandacht besteed aan onderwerpen als levensbeschouwing en godsdienst. Daarnaast helpen de scholen kinderen bij het opgroeien in een veelzijdige samenleving door ze kennis te laten maken met verschillende achtergronden en culturen. Kinderen worden geholpen om op te groeien tot actieve burgers.

Binnen de meeste Op Kop-scholen, waaronder de Aremberg, worden ook aparte lessen Godsdienstig en Humanistisch Vormingsonderwijs (GVO en HVO) gegeven. De lessen worden gegeven door externe HVO en GVO-docenten. Ouders/verzorgers kunnen jaarlijks aangeven of hun kind kan deelnemen aan deze lessen, of aan HVO, of aan GVO.

In het project “Hallo Wereld” dat in januari van start gaat brengen we dit bij elkaar. De leerkrachten van de Aremberg en de HVO/GVO-docenten gaan samenwerken bij de lessen godsdienst- en humanistisch vormingsonderwijs, burgerschap, sociaal emotionele vorming en geestelijke stromingen. Een belangrijk motief hiervoor is dat in die samenwerking onze leerlingen nog beter kennis kunnen gaan maken met de wereld om zich heen.

Het project wordt uitgevoerd in de groepen 3 t/m 8, start in januari en duurt tot het einde van schooljaar 2015/2016. Tijdens de ouderavond op 29 september hebben we onze plannen uitgelegd en de Medezeggenschapsraad en Ouderraad staan hier positief tegenover. Voor dit project wordt een klankbordgroep geformeerd waar wij graag ouders/verzorgers voor uitnodigen om zitting in te nemen. Deze groep zal de voortgang van het project regelmatig evalueren en de reacties van de kinderen op de lessen zullen besproken worden. Als u belangstelling heeft voor deze klankbordgroep, dan kunt u dat aangeven tot 10 december a.s. bij de directeur of bij de leerkracht van uw kind.

Natuurlijk hopen wij dat u als ouders/verzorgers net zo enthousiast bent over de mogelijkheden en kansen die dit project onze school en met name de leerlingen biedt. Wij gaan er dan ook vanuit dat alle leerlingen van groep 3 t/m 8 meedoen aan dit project. Wel is het voor u als ouders/verzorgers goed om te weten dat er een mogelijkheid is om bezwaar in te dienen tegen het volgen van de lessen HVO/GVO. U kunt hiervoor contact opnemen met Rita Montizaan.

Met vriendelijke groet,

Het team van de Arembergschool