Medezeggenschaps Raad

De MR houdt zich voornamelijk bezig met de meer beleidsmatige zaken die er in de school spelen.

De Medezeggenschapsraad van de Aremberg wordt gevormd door 3 ouders (Lucas Fakkert (voorzitter), Raymond Spijkerman en Janneke Muis)  die samen de zogenaamde oudergeleding vormen en 3 teamleden, namelijk Nicole Glazer, Lia Menger en Rik Mondria. De MR wordt tijdens de vergaderingen geadviseerd door de directeur, Jeroen Oosterhof.

De MR vergadert ongeveer 5 x per jaar. Zaken die aan de orde komen zijn onder meer:

  • De bevindingen van het bezoek van de Onderwijsinspectie.
  • Uitslagen van Cito toetsen (uiteraard alleen op algemeen nivo), waarbij wordt besproken of de uitslag aanleiding heeft gegeven voor het team om meer aandacht te besteden bepaalde vakken.
  • Het schooljaarplan en de wijze waarop de school zich bezig houdt met kwaliteit.
  • Hoe de doorstroom is van kinderen vanuit groep 8 naar de middelbare school en of de aansluiting goed is.
  • Informatie over nieuwe lesmethodes die worden aangeschaft en waarom er voor een bepaalde methode is gekozen.
  • Ook discussiëren we binnen de MR over de afwegingen die worden gemaakt zoals bijvoorbeeld over de frequentie van de muzieklessen.
  • We geven ook feedback over zaken die we hebben gehoord van kinderen of ouders die het algemeen belang van de school dienen.
  • De MR wordt geïnformeerd over de formatieplannen voor het nieuwe jaar.
  • Daarnaast denken we mee met meer praktische zaken, we hebben bijvoorbeeld meegedacht over het nieuwe voetbalveldje en gesproken over het al dan niet kiezen voor een alternatief verwarmingssysteem.
  • Lia Menger is samen met Lucas Fakkert vanuit onze MR vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de Stichting OpKop waaronder onze school valt. Zij informeren ons tijdens de vergaderingen wat er zoal in de GMR wordt besproken en dat geeft meteen ook een goed beeld van wat er bij de andere scholen speelt.

Als ouders in de MR hopen wij een klankbord te zijn voor het team en de directeur. Soms kan het verhelderend zijn om eens met anderen in een vertrouwelijke en open sfeer van gedachten te wisselen.

Steeds staat daarbij het welzijn van de kinderen en onze school voorop.

Mocht u zaken tegenkomen, waarvan u denkt dat het goed zou zijn dat deze binnen de MR worden besproken, aarzel dan niet om contact op te nemen met de MR-leden. Dit kan via het emailadres mr.obs.aremberg@gmail.com.