obs Aremberg

De O.B.S. Aremberg behoort met 230 leerlingen tot de groep middelgrote scholen . De school is gehuisvest in een modern gebouw met heldere kleuren. De school heeft 9 leslokalen, aparte onderwijsruimten voor remedial teaching en interne begeleiding, een handenarbeidruimte in de hal en een gym-en speellokaal. De school biedt voor-, tussen- en naschoolse opvang aan in de aan de school vastgebouwde BSO. Voor meer informatie over de BSO klikt u hier
De royale centrale hal is voorzien van een vast podium met toneellichten en een (mobiele) geluidsinstallatie. Het ruime schoolplein is ingedeeld in drie stukken. Een gedeelte is voor de kleuters met speel- klauter- en klimattributen. Op de andere gedeelten spelen de oudere kinderen. Het zwembad is op 2 minuten loopafstand.  We gymen in de nieuwe sporthal van het Agnietencollege, op een paar minuutjes lopen.

Schoolbeschrijving

De Aremberg is een moderne, goed ingerichte basisschool met circa 230 leerlingen verdeeld over 8 tot 9 groepen. De groepsgrootte is rond de 25 leerlingen. Er werken 16 groepsleerkrachten; er zijn vakleerkrachten gymnastiek, muzikale vorming, humanistisch vormingsonderwijs (HVO) en godsdienstig vormingsonderwijs (GVO). De school is een reguliere basisschool die werkt met een leerstofjaarklassen -systeem. Effectieve instructie, zelfstandig werken en coöperatief leren zijn vaste onderdelen in het aanbieden van leerstof. Tevens leggen we de nadruk op het leren van Engels. Zo krijgen de kinderen vanaf groep 1 Engelse les en werkt het team toe naar certificering als Early Bird school. .
Wij vinden ouders belangrijke partners in de ontwikkeling van de kinderen. De Aremberg is een school waar ouders, leerkrachten en kinderen samenwerken aan de eigentijdse ontwikkeling van de school en het onderwijs is afgestemd op de eigen ontwikkeling van de leerlingen (passend onderwijs).

Openbaar onderwijs

Het onderwijs op de Arembergschool gaat uit van de gelijkheid van alle geloofs- en of levensbeschouwingen in die zin, dat een leerling een persoonlijke levensbeschouwing kan opbouwen en zijn bijdrage kan leveren aan de samenleving met respect en begrip voor de denkwijze van anderen. Dit is het kenmerk van openbaar onderwijs. Niet apart, maar samen in één school. Op die manier leren alle kinderen elkaar kennen en respecteren'ook al hebben ze een andere huidskleur of een ander geloof.
Er is gelegenheid tot het volgen van godsdienstonderwijs of humanistisch vormingsonderwijs.

Pedagogisch klimaat

Niet alleen leren is belangrijk, maar ook het omgaan met elkaar. Respect voor elkaar, elkaars eigendommen zijn waardevolle aspecten van de opvoeding. De ander accepteren zoals hij/zij is, vinden wij belangrijk. Daaruit vloeit voort dat je tegenover je naaste (de ander) verdraagzaam en zorgzaam hoort te zijn. Wij willen gaag dat de kinderen zich bij ons op school ontwikkelen in een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis en sociaal positief gedrag (autonomie). De leerkracht benadert het kind positief en probeert bij het kind de aandacht te richten op haar/zijn sterke kanten. Door het positieve gedrag en ook de capaciteiten te belonen, krijgt het kind een positief zelfbeeld en zal het zich daarnaar gedragen ( competentie). De samenwerking binnen de school gemeenschap berust op de principes van respect, wederzijdse hulp, openheid, vertrouwen, veiligheid en het jezelf mogen zijn (relatie. De school probeert een zorgzame leeromgeving voor het kind te creëren. Zie ook de visie van de school die staat beschreven op de homepage.

De gedragslijn

Op de Arembergschool bestaat daarom ook een schoolreglement dat vrij neutraal is, op alle kinderen van toepassing is, positief gesteld is en in alle gangen en in de hal op een goed zichtbare plek is opgehangen. We kunnen kinderen er onmiddellijk attent op maken en vragen zich er aan te houden. Het zijn eigenlijk geen regels, het is een gedragslijn waarop we kinderen willen en kunnen aanspreken. En ook anderen.
Hieronder staat de gedragslijn in tien positieve gedragsuitingen beschreven.

Kinderen van de Arembergschool

1. zijn vriendelijk
2. zijn eerlijk
3. luisteren naar elkaar
4. zorgen goed voor hun schoolspullen
5. maken hun huiswerk
6. gebruiken fatsoenlijke taal
7. lopen rustig in school
8. slaan en schoppen niet
9. helpen elkaar
10. doen wat ze gezegd wordt